Audit Project Programma van Eisen Traminfrastructuur Uithoflijn

Momenteel wordt door de projectorganisatie Uithoflijn in opdracht van Bestuur Regio Utrecht (BRU) en gemeente Utrecht de Uithoflijn gerealiseerd tussen Utrecht CS en de Uithof. Deze tramverbinding zal vanaf 2018 een belangrijke bijdrage leveren aan de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van duurzaam openbaar vervoer in de regio Utrecht.

 

Bestuurlijk is een topeisenkader opgesteld: het Integraal Programma van Eisen (IPvE). Om een transparante vertaling van deze eisen naar de te sluiten contracten/detailontwerp te bereiken, is een Project Programma van Eisen (PPvE) opgesteld; een programma van eisen dat de brug slaat tussen topeisen en contract/detaileisen. De BRU zocht inzicht in de mate waarin het opgestelde PPvE een adequate vertaling van topeisen naar contract/detaileisen vormde en of de eisen in de contracten konden worden herleid tot het PPvE.


Om dit inzicht te verkrijgen, heeft Horvat & Partners een audit uitgevoerd op dit PPvE. In de audit heeft Horvat & Partners beoordeeld of het PPvE conform Systems Engineering is opgesteld en of doelen correct zijn doorvertaald naar functies en naar (functionele) eisen in het contract. Daarnaast hebben we gekeken naar de eenduidigheid, volledigheid en correctheid van de eisenspecificatie. Ten slotte hebben we beoordeeld of raakvlakken met (onder meer) omgeving, onderbouw ander projecten voldoende zijn geborgd in het PPvE en contract

Meer projecten binnen dit werkgebied

Bekijk alle projecten