Veiligheid

In een dicht bebouwd land waar wonen, transport en industrie in elkaars invloedssfeer liggen, stelt  Nederland eisen om deze functies veilig ten opzichte van elkaar te kunnen laten bestaan. De hieruit voortkomende normen vragen niet zelden dat getalsmatig wordt aangetoond of hier aan voldaan wordt. Dit stelt beleidsmakers en handhavers voor de uitdaging kwantitatief aan te tonen hoe kansen, gebeurtenissen, gevolgen en beheersmaatregelen samenhangen. En daar bovenop hoe dit zich verenigt met kosten en beschikbaarheid van de infrastructuur.

 

Horvat & Partners ondersteunt publieke opdrachtgevers in dit onderwerp onder andere met veiligheidsanalyses en second opinions. Bijvoorbeeld kwantitatief ten aanzien van externe veiligheid en faalkansen, maar ook kwalitatief in vraagstukken die meer procesmatig van aard zijn. Zo is directeur Han Vrijling mede-vormgever van het Nederlandse veiligheidsbeleid, onder meer als lid van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.