Toets betrouwbaarheid kostenraming MJPG

ProRail en Rijkswaterstaat geven in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) uitvoering aan de wet SWUNG waarin wordt geborgd dat burgers worden beschermd tegen een te hoge geluidsbelasting. Dit loopt via projecten waarin geluid reducerende maatregelen (zoals geluidsschermen, gevelisolatie etc.) worden aangebracht bij woningen in de buurt van spoor en weg waar de toegestane geluidbelasting overschreden wordt. Deze projecten vallen onder het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Tijdens de planstudie van MJPG is gebleken dat de gemaakte afspraken over uit te voeren saneringsmaatregelen waarschijnlijk niet realiseerbaar zijn binnen het vastgestelde taakstellend budget. Dit leidt tot een budgetspanning. ProRail en Rijkswaterstaat zien mogelijkheden om deze budgetspanning te verkleinen, zonder dat het kader voor afspraken over uit te voeren saneringsmaatregelen herzien hoeft te worden.

 

Naar aanleiding hiervan hebben ProRail en Rijkswaterstaat Horvat & Partners gevraagd de inschattingen van de hoogte van de mogelijke besparingen en de betrouwbaarheid van de budgetspanning te toetsen. Hiertoe hebben we twee sporen gevolgd.

 

Ten eerste hebben we de besparingen getoetst door de onderbouwingen daarvan te analyseren en hebben we op basis van onze ervaringen met ramingen van ProRail en Rijkswaterstaat punten aangegeven waar de betrouwbaarheid verbeterd kon worden.

 

Ten tweede hebben we een probabilistische analyse gemaakt van de gezamenlijke raming van ProRail en Rijkswaterstaat om de bandbreedte van de opgetelde ramingen inzichtelijk te kunnen maken. Hiertoe hebben we onder andere een inschatting gemaakt van de samenhang binnen en tussen de twee deelramingen.

 

Deze analyses zijn gebruikt door de Stuurgroep MJPG bij de besluitvorming over de verdere realisatie van het programma.