Audit Geluidregister

Het Geluidregister is een database en een, via een openbare website toegankelijke, ‘geotool’ voor de export en visualisatie van de in de database opgenomen gegevens ten aanzien van geluidsproductie(plafonds) langs rijkswegen. Het geluidregister, dat door Rijkswaterstaat in opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu wordt beheerd, is samengesteld in het kader van de gewijzigde Wet Geluidhinder.

 

Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van het Geluidregister, is door Horvat & Partners in opdracht van de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat een audit uitgevoerd op de kwaliteit van de bronbestanden in relatie tot de eisen vanuit de wet. De doelstelling van de audit was tweeledig en luidde: ‘Het bieden van inzicht in hoeverre (i) het Geluidsregister voldoet aan de eisen (ten aanzien van juistheid, tijdigheid en volledigheid) vanuit de vernieuwde wetgeving en (ii) is gebaseerd op de (op de korte termijn) meest geschikte data bij Rijkswaterstaat.’

 

Ten behoeve van de audit heeft Horvat & Partners een documentanalyse uitgevoerd en zijn betrokken medewerkers bij Rijkswaterstaat geïnterviewd. Er is een toetsingskader opgesteld, geformuleerd vanuit de wettelijke eisen; het geluidregister en de bronbestanden zijn hieraan getoetst.