Rechtmatigheidstoets aanleg Tweede Maasvlakte

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en op initiatief van de toenmalige DAD (Departementale Auditdienst) heeft Horvat & Partners een rechtmatigheidstoets uitgevoerd bij de projectorganisatie Maasvlakte Twee (PMV2). Deze projectorganisatie, die onderdeel uitmaakt van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), is verantwoordelijk is voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Aanleiding voor deze rechtmatigheidstoets was dat er in de door IenM en HbR ondertekende Uitwerkingsovereenkomst ten behoeve van de aanleg van de Tweede Maasvlakte een bepaling was opgenomen, dat de Staat uiterlijk 1 juli 2011 haar financiële bijdrage aan de landaanwinning zou overmaken aan het Havenbedrijf, mits voldaan werd aan de daartoe gestelde voorwaarden. 

 

Horvat & Partners werd gevraagd te toetsen of het HbR aan deze voorwaarden voldeed. Om invulling aan deze vraag te geven heeft Horvat & Partners een quick scan uitgevoerd om te bepalen of het aannemelijk was, dat de aanleg van de tweede Maasvlakte conform de daartoe gestelde eisen is aangelegd. De eisen in de Uitwerkingsovereenkomst zijn bij deze toets als toetskader gehanteerd. 

 

Onderbouwing voor het oordeel heeft Horvat & Partners verkregen op basis van interviews, een brede scan van beschikbaar gestelde documenten en enkele steekproefsgewijze detailtoetsen. Aangezien de realisatie van de tweede Maasvlakte reeds op verschillende manieren werd gemonitord en getoetst, heeft Horvat & Partners hierbij zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de reeds beschikbare toets- en auditresultaten bij de betrokken partijen. 

 

De positieve resultaten van de quick scan waren aanleiding voor IenM om de financiële bijdrage zonder voorbehouden over te maken.