Gevoeligheidsanalyse getijcentrale Brouwersdam

De provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Rijkswaterstaat hopen de waterkwaliteit te verhogen door middel van een doorlatende Brouwersdam, die nu nog een barrière vormt tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee. Daarnaast biedt een doorlaatmiddel in de Brouwersdam kansen voor het opwekken van getijdenenergie door de bouw van een getijdencentrale in de dam.

 

Voor de getijdencentrale Brouwersdam wordt momenteel onderzocht wat de optimale oplossingsruimte is voor de meest gunstige business case. Om dit te bepalen worden marktconsortia pre-competitief gevraagd alternatieven aan te dragen voor het referentie-alternatief. In een zogenaamd Joint Fact Finding (JFF) proces worden alternatieven gemodelleerd in een hydraulisch model en in een business case.

 

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Horvat & Partners een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de business case. Hiertoe is eerste een beoordeling uitgevoerd op de vastlegging, onderbouwing en juistheid van de gehanteerde aannames (o.a. doelparameters, eisen, uitgangspunten) en de beschreven effectrelaties. De gevoeligheidsanalyse op de business case bestond uit een probabilistische analyse waarbij invoerparameters (waaronder investeringskosten en exploitatiekosten maar ook energieopbrengsten en subsidie-inkomsten) zijn gesimuleerd. De analyse resulteerde in een bandbreedte van de uitkomst van de business case.