Onderzoek budgetoverschrijding AWP 2.0

Waterschap Brabantse Delta (WBD) werkt aan een omvangrijke renovatie van een afvalwaterpersleiding tussen industrieterrein Moerdijk en de rioolwaterzuivering in Bath. Het project (AWP 2.0) behelst de renovatie en uitbreiding van de leiding en bijbehorende persstations inclusief de procesautomatisering. In september 2020 is het WBD geconfronteerd met een financiële tegenvaller. Volgens de laatste prognose bleek het verstrekte uitvoeringskrediet te worden overschreden en was aanvullend krediet nodig. Dit was de tweede keer dat aanvullend krediet nodig was, na een eerdere verhoging in 2018.

 

Het algemeen bestuur van WBD vond dat het laat geïnformeerd werd over de tweede kredietoverschrijding en vroeg zich af of de projectbeheersing en de communicatie voldoende ingericht waren voor een dergelijk groot project. Het bestuur heeft daarom de rekenkamercommissie verzocht onderzoek te doen naar de kredietoverschrijding en de late melding daarvan aan het bestuur. De rekenkamercommissie heeft Horvat & Partners gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

 

We hebben ons eerst verdiept in de tijdlijn en scope van de deelprojecten van AWP 2.0 en onderzocht hoe de projectkosten zich door de tijd ontwikkelden. Hiermee hebben we een tijdlijn op kunnen stellen die inzicht bood in de onderliggende oorzaken van de kredietoverschrijdingen en de late informatieverstrekking daarover. De oorzaken lagen onder meer in de kwaliteit van de oorspronkelijke kostenbegroting en de latere prognose eindstand, de capaciteit van de projectorganisatie (met name kostendeskundigheid) en het ontbreken van ‘checks & balances’.

 

Op basis van onze bevindingen en conclusies hebben we het project en de bredere organisatie van het waterschap verschillende aanbevelingen gedaan, waaronder:

  • Versterk de kostendeskundigheid in het project en in de organisatie, om de kwaliteit van ramingen en begrotingen te verbeteren.
  • Voer een audit uit op de projectbeheersing en verbeter de financiële prognose eindstand van het project.
  • Zorg voor een explicieter kader dat aangeeft wat per fase het minimale uitwerkingsniveau is van het projectdossier; dit helpt opdrachtgevers en bestuurders om besluiten te kunnen nemen over projecten.
  • Organiseer een controle- en auditproces om projecten op mijlpalen te toetsen; dit houdt de projectorganisatie scherp en biedt de opdrachtgever en portefeuillehouder beslisinformatie.
  • Zorg voor uniforme kaders op voor o.a. projectbeheersing, contractbeheersing, technisch management en omgevingsmanagement; dat biedt de projectorganisatie houvast en biedt de bredere organisatie een kader om de projectorganisatie te toetsen.
  • Stem verwachtingen over de communicatie binnen de stuurlijn van AWP 2.0 af en zorg waterschap-breed voor een professionalisering van de communicatie in de stuurlijn (met vastlegging van afspraken en besluiten).

 

We hebben de conclusies en aanbevelingen van ons onderzoek op 30 juni gepresenteerd aan het algemeen bestuur van het waterschap. Ons rapport is inmiddels gepubliceerd op de website van de rekenkamer. Met de aanbevelingen in ons rapport helpen we het waterschap om zijn organisatie verder te professionaliseren.

 

Lees hier ons volledige rapport: Onderzoek budgetoverschrijding AWP 2.0