Review windmolens bij waterkeringen

Op een aantal plaatsen in Nederland worden windturbines nabij dijken geplaatst. In dit kader heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta een vergunningsaanvraag ontvangen voor de aanleg (en het beheer) van windmolens in de nabijheid van primaire waterkeringen in de IJssel-Vechtdelta. Ten behoeve van deze vergunningsaanvraag heeft het waterschap een concept beleidsdocument opgesteld. Hierin stelt het waterschap voorwaarden voor waaronder plaatsing van windmolens nabij waterkeringen toegestaan kan worden, rekening houdend met de nieuwe normering van primaire waterkeringen.

 

Het waterschap heeft ons gevraagd een review op het geformuleerde conceptbeleid uit te voeren en aanbevelingen te doen om het risico dat gepaard gaat met het bouwen en exploiteren van windmolens nabij dijken verder te beheersen. Ten behoeve van deze review zijn wij specifiek ingegaan op de vraag in hoeverre het reëel is dat het falen van een windmolen samenvalt met hoogwater in de IJssel-Vecht delta.