Onderzoek noodmaatregelen Rivierenland

Een aantal dijkvakken langs de Waal kent een hoogtetekort dat tijdens een hoogwater vooral wordt veroorzaakt door het faalmechanisme golfoverslag. Om dit hoogtetekort op te heffen, voert Waterschap Rivierenland een studie uit naar mogelijke oplossingen. Eén van de mogelijke oplossingen die onderzocht wordt, is de toepassing van noodmaatregelen waarmee tijdens het hoogwater de hoogte van de dijk tijdelijk verhoogd wordt. Na afloop van het hoogwater worden de noodmaatregelen weer verwijderd en opgeslagen tot het volgende hoogwater.

 

In deze studie is ons gevraagd om voor drie representatieve dijkvakken uit het totale tracé te toetsen of het inzetten van noodmaatregelen een effectieve mogelijkheid is om het hoogtetekort op te lossen en aan de norm te voldoen. Binnen deze beoordeling hebben we niet alleen gekeken naar de technische effectiviteit van noodmaatregelen als versterking van de dijk, maar ook naar organisatorische en logistieke invloeden op de effectiviteit. De totale effectiviteit van noodmaatregelen is hier sterk van afhankelijk.