Advies assetmanagement Rijkskeringen

 

De waterveiligheid van Nederland wordt voor een groot deel geborgd door waterkeringen. Een belangrijk deel hiervan, de Rijkskeringen, wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Dit zijn stormvloedkeringen, sluizen, dijken, dammen, duinen en waterkerende oeverconstructies.

 

Voor deze waterkeringen zijn in 2017 nieuwe waterveiligheidsnormen vastgesteld. Areaal dat aan de (oude) normering voldeed, voldoet niet zonder meer aan deze nieuwe normering. Om deze reden dient van alle waterkeringen vastgesteld te worden of ze nog voldoen en zo nee, welke maatregelen nodig zijn om ze wel te laten voldoen. Om dit op een efficiënte manier te doen, heeft Rijkswaterstaat het Programma Rijkskeringen (PRK) opgezet. Doel van het programma is dat alle waterkeringen komen te voldoen aan de (nieuwe) normering. Hierbij maakt de norm onderscheid tussen twee typen keringen: regionale waterkeringen die per 2032 aan de norm moeten voldoen (Waterbesluit) en primaire waterkeringen die per 2050 moeten voldoen (Waterwet).

 

Het PRK streeft ernaar de maatregelen die nodig zijn om aan de norm te gaan voldoen zoveel mogelijk in te passen in een life cycle optimale aanpak. Dat wil zeggen dat maatregelen om aan de norm te voldoen waar mogelijk worden gecombineerd met regulier beheer- en onderhoudswerk, vervanging en renovatie en andere aanpassingen aan deze keringen. Ieder van deze typen werk doorloopt een verschillend besluitvormings- en besturingsproces. Het PRK merkt dat het combineren van maatregelen die onder verschillende werkprocessen worden uitgevoerd niet altijd goed is opgelijnd, bijvoorbeeld in aansturing, financiering of bemensing.

 

In opdracht van het PRK en zijn opdrachtgever DGWB, hebben we een advies opgesteld om het assetmanagement van de Rijkskeringen verder te professionaliseren. Hiervoor hebben we eerst een aantal werksessies gehouden om op specifieke casussen de ervaren problematiek goed te doorgronden. Vervolgens hebben we de assetmanagementprocessen van de verschillende werkstromen beschreven en onderzocht om eventuele problemen hierin of in de integratie daarvan vast te stellen. Op basis van deze analyse en onze kennis en ervaring met de instandhoudingsprocessen van Rijkswaterstaat, hebben we hypotheses opgesteld die we in aanvullende gesprekken hebben getoetst. Op basis van deze analyse zijn we gekomen tot een brede set aan concrete aanbevelingen om het assetmanagement voor de Rijkskeringen verder te professionaliseren. Bijvoorbeeld ten aanzien van: de scope van de verschillende werkstromen, het LCC optimaal plannen van maatregelen, capaciteit en kennis, en het prioriteren van waterveiligheid en uitvoeren van de planning