Eindevaluatie TTI team

Keyrail voert sinds 1 januari 2008 de regie over het beheer en onderhoud en zorgt voor de capaciteitsverdeling op de Betuweroute. De Tunnel Technische Installaties (TTI’s) werden echter buiten de exploitatieverantwoordelijkheid van Keyrail gehouden, omdat zij beperkingen opleverden ten aanzien van de beschikbaarheid.  

 

Hierop heeft Keyrail voorgesteld om samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en ProRail de prestaties van de TTI in de Betuweroute te analyseren en te verbeteren tot een niveau dat acceptabel is voor de exploitatie. Voor de uitvoering hiervan zijn een stuurgroep (bestaande uit: IenM als initiatiefnemer, ProRail als eigenaar en Keyrail als exploitant) en een projectgroep (het TTI team) opgericht. Dit TTI team is in 2009 gestart met als opdracht om de prestaties van de TTI (met name de beschikbaarheid en onderhoudskosten) op de Betuweroute te verbeteren. Horvat & Partners is, ten behoeve van de beslissing over decharge van het TTI team door de stuurgroep gevraagd een eindevaluatie van het TTI team uit te voeren. 

 

Horvat & Partners heeft in de eerste plaats een toetsingskader vastgesteld op basis van de afspraken tussen de Stuurgroep en het TTI team. Op basis van een documentenanalyse en een reeks interviews met betrokkenen (van Keyrail, ProRail en het Ministerie) is bepaald of (i)  het TTI team aan zijn formele opdracht heeft voldaan en of (ii) of de TTI voldoen aan de toekomstige verwachtingen van alle stakeholders en het gerealiseerde resultaat toekomstvast is. Daarnaast heeft Horvat & Partners een lijst van restpunten opgesteld en geadviseerd over de borging en afhandeling hiervan en de hierbij te volgen procedure.