Werkvelden

Weg

De vraagstukken in dit werkveld zijn uiteenlopend. Vaak gaat het om aanleg en uitbreiding van weginfrastructuur. Hierbij spelen in de planfase en aanbesteding bijvoorbeeld m.e.r.-trajecten, geluidshinder, innovatieve financiering (PPS) en innovatieve contractvormen (DBFM, DBFMO, D&C) een rol. De laatste jaren is vooral 'markt, tenzij', en de voordelen en nadelen daarvan, voor Rijkswaterstaat een uitdaging. Tijdens de uitvoering staan contractbeheersing (bijvoorbeeld door middel van Systeemgerichte Contractbeheersing, SCB), projectbeheersing en de beheersing van risico's centraal. Onder andere de samenwerking met de opdrachtnemer is een onderwerp waar wij vaak over adviseren. Ook in onderhoud en beheer van wegen zijn voldoende uitdagingen voor opdrachtnemers: denk aan het invoeren van risicogestuurd beheer en onderhoud.

Klik hier voor referentieprojecten in dit werkveld. Neem voor meer informatie over dit werkveld contact op met Maarten van de Voort.

Water

Nederland heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om de strijd tegen het water, maar ook als het gaat om de exploiteren van het water, bijvoorbeeld als transportmedium of voor drinkwatervoorziening. Binnen dit brede vakgebied voorziet Horvat & Partners haar opdrachtgevers van advies op een veelheid aan onderwerpen en projecten. Van Ruimte voor de Rivier tot het Hoogwaterbeschermingsprogramma, van de Maeslantkering tot de Balgstuw bij Ramspol. Onze adviezen binnen dit vakgebied hebben onder andere betrekking op het evalueren van projectorganisaties, audits op de doelmatige besteding van middelen en probabilistische analyses naar de veiligheid van waterkeringen. 

Klik hier voor referentieprojecten in dit werkveldNeem voor meer informatie over dit werkveld contact op met Han Vrijling.

Spoor

De spoorsector in Nederland is complex georganiseerd. Veel verschillende partijen werken samen op een drukbereden net. Dit geeft uitdagingen in zowel de operatie als het beheer en onderhoud. Verder is aanleg van spoorinfrastructuur vooral door de grote hoeveelheid omgevingspartijen en de inter-regionale belangen geen sinecure. In de planfase hebben projecten te maken met m.e.r.-trajecten, tracébesluiten, geluidshinder, capaciteitsstudies. Ook werken we aan onderwerpen als aantonen van rechtmatigheid van betaling, en projectbeheersing tijdens de uitvoering.

Klik hier voor referentieprojecten in dit werkveld. Neem voor meer informatie over dit werkveld contact op met Maarten van de Voort.

Tunnels

De aanleg van weg- en spoortunnels is in Nederland sinds de invoering van de WARVW een stuk complexer geworden. Ook nemen veiligheidseisen steeds verder toe, speelt automatisering (TTI/VTTI) een steeds grotere rol, en ziet bevoegd gezag zich steeds weer geplaatst voor de vraag "is het nu veilig genoeg, en hoe beoordeel ik dat?". Verder gaat het natuurlijk om complexe multi-disciplinaire uitvoeringsprojecten, waarin onder meer aanbestedings- en financieringsvraagstukken, samenwerking, en projectbeheersing om aandacht vragen. Horvat & Partners adviseert bestuurders en projecten over deze complexe vraagstukken. Horvat & Partners is bij alle grote tunnelprojecten betrokken geweest en heeft daardoor veel ervaring met de vraagstukken. Zie bijvoorbeeld de advisering over de A2 Leidsche Rijn tunnel, onze werkzaamheden voor de Audit Committee tunnelprojecten Rijkswaterstaat, maar ook het incidentenonderzoek van de Schipholtunnel.

Klik hier voor referentieprojecten in dit werkveld. Neem voor meer informatie over dit werkveld contact op met Maarten van de Voort.

Veiligheid

Horvat & Partners voert regelmatig veiligheidsanalyses uit. Ook doen wij second opinions en onafhankelijk onderzoek op deze vraagstukken. Het kan dan gaan om de externe veiligheid van spoorwegemplacementen, bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfsbrandweer op Kijfhoek of een analyse van de veiligheid van processen op Kijfhoek. Andere voorbeelden zijn een probabilistische beschouwing van de faalkans van de dijk om de kerncentrale Borssele, of een onderzoek naar de hulpverlening bij de crash van Turkish Airlines. Horvat & Partners is onder meer goed thuis in kwalitatieve en kwantitatieve risicobenaderingen. Ook het spanningsveld tussen veiligheid, kosten en beschikbaarheid speelt vaak een rol. Managing parter Han Vrijling is mede-vormgever van het Nederlandse veiligheidsbeleid, onder meer als lid van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.

Klik hier voor referentieprojecten in dit werkveld. Neem voor meer informatie over dit werkveld contact op met Han Vrijling.